TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi (HÜYDOTAD)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 5. Öğrenci Sempozyumu
7. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Göçün 60. Yılında Almanya'da Türkler ve Türkçe Öğretimi
6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Türk - Moğol Araştırmaları Çalıştayı II
Tarihsel Süreçte Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri
4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları
3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Orhon Vadisi Anıtlarını Yeniden Yorumlamak Taş Heykel Çalıştayı
2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi
Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni
1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
Misyon ve Vizyon

Misyon

Türk tarih ve kültür varlığı ile bu varlığın etkileşim içinde bulunduğu kültürler ve etkileşimin seyri ile bölge ve dünyanın önde gelen ülkelerinin sosyal, siyasi ve kültürel yapıları hakkında bilimsel yöntem ve disiplinler arası bir yaklaşımla elde ettiği sonuçları, doğru ve evrensel değerler çerçevesinde bilim dünyasına; Türk kültürünün temel dinamiklerini çağın gereklerine göre yeniden yorumlamak; tarihte ve günümüzde karşılaştıkları ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek üzere de topluma kazandırmak için üst düzeyde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyeti yapmaktır.

Vizyon

Türk kültürünün tarihte ve günümüzde etkili olduğu coğrafya olan Sibirya'dan Viyana'ya, Cezayir'den Kırım'a kadar uzanan bölgeler ile Balkanlar ve diğer komşu alanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Sibirya ile Türkistan sahası gibi, Türk kültür birikiminin hâkim olduğu bölgelerin tarihte ve günümüzdeki yapıları hakkında araştırmalar yapmak; Avrupa'yla bütünleşme sürecine kendi kültürel kimliği ile girmeyi hedefleyen; değişen dünya düzeninde hak ettiği saygın yeri alması gereken bir Türkiye'de, bir taraftan Türk kültürünü ve etkileşim içerisinde bulunduğu diğer kültürleri bilimsel yöntemlerle araştırarak elde ettiği bulguları bilim dünyasıyla paylaşmak, diğer taraftan da Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi ve tecrübe altyapısını oluşturmak için yeni bilim insanları yetiştirilmesine katkıda bulunmak.