Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Gökçe Yükselen Abdurrazak

Kaşgarlı Mahmud’un Sağladığı Bilgilere Göre On Birinci Yüzyılda Türk Dünyası’nda Sosyo-Lenguistik Durum

Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

XI. Yüzyılda Kaşgar’dan Bağdat’a Türk Dünyasının Siyasi Durumu

R. Bahar Akarpınar

Türk Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Biri: Divanü Lügati’t-Türk; Türkiye’de Eser Üzerinde Yapılmış Çalışmalarla İlgili Kısa Bir İnceleme

Ziyat Akkoyunlu

Kaşgarlı Mahmud’un Kitabı Divan’ü Lugat’it-Türk Hakkında Bazı Notlar

Abdıldacan AKMATALİYEV

Махмуд Кашгари Жана Кыргыз Адабияты / Kaşgarlı Mahmud ve Kırgız Edebiyatı

Ramiz Asker

Divanü Lugat-it-Türk İstatistikleri

Ufuk Deniz Aşçı

Kaşgarlı Mahmud’un ve W. Radloff’un Sözlükçülüğü

Aysu ATA

Divanu Lugati't-Türk'ün Ortaya Çıkış Nedenlerinden Biri de Kur’an Tercümeleri mi?

Fuzuli Bayat

Divanü Lugati’t-Türk’te Tengricilik veya Gök Tengri Dini

Nesrin Bayraktar

Kaşgarlı Mahmud’da Modern Dil Biliminin İzleri

Zubayda Biktagirova

Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat-it Türk’teki Atasözlerinin Örnekleri

Fuat Bozkurt

Divanda Dil ve Dilbilgisi Çözümlemeleri

Chetin CUMAGULOV

Kaşgarlı Mahmud’un ‘Divanı Lügat it-Türk’ Eserindeki Bazı Antroponimlerin Kırgızistan’ın Epigrafik Abidelerinde Yansıması

Altan Çetin

Kaşgarlı Mahmud’dan Yararlanan Bir Memlûk Tarihçisinin Oğuzlara Dair Verdiği Bilgiler

Özkul Çobanoğlu

Divanu Lûgat-it Türk”te “Türk” ve “Öteki” Kavramsallaştırmaları Üzerine Tespitler

Cem DİLÇİN

11. Yüzyıl Türk Şiiri ve Aruz

Aslıhan Dinçer

Divanü Lûgat-it-Türk'teki Yemek Adları Üzerine

Hüseyin DÜZGÜN

Divanü Lugat-it Türk’ün Farsça Çevirisi

Süer EKER

Divânü Lugâti’t-Türk’te ‘İranlı’ Kavramı

Erkin Ekrem

Karahanlı Devleti’nin Adı Meselesi

Erkin Emet

“Divan-u Lugati`t Türk” ve Uygur Ağızları

Kemal ERASLAN

Sözlük Çalışmalarında Divanü Lugati’t-Türk’ün Önemi

Bilge Ercilasun

Divanü Lugati’t-Türk’ten Modern Edebiyata

Ahmet Bican Ercilasun

Kâşgarlı Mahmud’un Muzipliği

Cafer Gariper / Yasemin Küçükcoşkun

Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lugati’t-Türk’e Kollektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği

Melek Gençboyacı

Ali Emirî Efendi ve Divanü Lugati't-Türk

Saadettin Gömeç

Divanü Lûgat-it-Türk’te Geçen Yer Adları

Bülent GÜL

Eski Türk  Tarım Terimlerinin Metaforlu Kullanımları Üzerine

Tuncer Gülensoy

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Yeniden Okumak

Arife Gülsün

Divanü Lugati’t-Türk’te Kadın ve Onun Dünyası

Fatma Şahan Güney

Divan ü Lügat’it Türk’te Fiilden Türemiş İsimler ve Sıfatlar: Sözdizimsel ve Anlambilimsel Bir İnceleme

Zeynep Hasan

Çin ’de Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lugat-it Türk Üzerine Yapılan Çalışmalar

Güzeliye Haziyeva

Тürk Dillerinde Doğa Kültleriyle İlgili Erkek Adlarının Tipolojik Birliği

Ömer Soner Hunkan

Kâşgarlı Mahmûd Devri’nde Ülkenin İdarî Yapısı ve Siyasî Olaylarına Bir Bakış

Ali Şamil Hüseyinoğlu

Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı

Şakir İbrayev

Kaşgarlı Mahmud Döneminde Edebî Gelenek

Alimcan İnayet

“Divanü Lugati’t-Türk”teki Doğumla İlgili Örf, Âdet ve Ritüeller

Karlıgash Kadasheva

Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it-Türk” Eserinde Bulunan Kelimelerin Türk Dilini Öğretmedeki Önemi

Dolkun Kamberi

The Hometown and Masterpiece of Muhammad Qashqari / Kaşgarlı Mahmud’un Eseri ve Yurdu

Ferhat Karabulut

Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divan-u Lugati’t-Türk’ün Yeri ve Önemi

Akartürk Karahan

Dįvānü Luġāt-it Türk’e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi

Gulam Karimov

Edebiyatta Kaşgarlı Mahmut İmgesi Üzerine

Surayo Karimova

X. ve XI. Yüzyıllarda Orta Asya’da Bilim

Rüya Kılıç

Türklerin İslâmiyeti Kabulünde Tasavvufun Rolü: Genel Bir Bakış Denemesi

Zeynep KORKMAZ

Kâşgarlı Mahmud ve Bilinçli Bir Anadili Sevgisi

Aziz MERHAN

Divanü Lûgâti’t-Türk’teki -sA- Yapım Eki Üzerine

F. Gülay Mirzaoğlu

Divanü Lûgat-it-Türk Işığında Müzikal İcra Ortamları

Mehmet Vefa Nalbant

Sözcüklere Türk-çe Bakan Bir Köken Bilimci: Kaşgarlı Mahmud ve Ödünçleme Sözcükler Üzerine Yaptığı Köken Bilgisi Çalışmaları

Abdumalik Nysanbayev

Mahmut Kaşkari’nin Sosyolojik Felsefesi

Asan Ormushev

Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lugati’t Türk” Sözlüğünün Tarihî Kaynak Olarak Önemi

Murat Özbay / Deniz Melanlıoğlu

Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel İlkeler ve Divanü Lûgat-it-Türk

Nebi Özdemir

Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Divanü Lugat-it Türk’ün Uluslar Arası İlişkiler Boyutu

Karl Reıchl

Divanü Lugati’t-Türk’ün Kahramanlık Şiirleri ve Orta Asya’da Yaşayan Türklerin Halk Destanı

Mämmetdurdy Saryhanow

Kaşgarlı Mahmud’un “Divan’ındaki” Oğuz-Türkmence ve Çağdaş Türkmen Dili

Berdi Sarıyev

Kaşgarlı Mahmud’un Divan Sözlüğü ve Bugünkü Türkmence

Hatice Şahin

Divan u Lügati’t-Türk’te er- Fiili

Ufuk Tavkul

Divanü Lugat-it Türk’te Sosyal Tabakalaşmaya Dair Terminoloji

Mustafa Toker / Emel Kaya

Dîvânü Lügâti't-Türk'te Geçen Hastalık ve Organ Adlarının Tatar Türkçesi ile Anadolu Türkçesindeki Durumlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi

Funda Toprak

Divan u Lugati-t Türk’te İşteş Çatılı Fiillerden Yola Çıkarak Türkçede İşteşlik Kavramının Fonksiyonları

Fikret Turan

Türk Dili ve Kültürünün İslam Medeniyetine Eklemlenmesi Sürecinde Divanü Lügati't-Türk'te Yansıtılan Türk Kimliği

Erdem Uçar / Mustafa Levent Yener

Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt-it Türk

Emek Üşenmez

Divanü Lugati’t-Türk’te Geçen Dinî Kelimeler Üzerine

İkbal Vurucu

Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi

Yüsüpcan YASİN

Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türklerde Harb

Dursun Yıldırım

Çok Bağlamlı Bir Metin: Divanü Lügati’t- Türk ve Islık Çalan Ok

Nuran YILMAZ

11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati’t-Türk’teki Yansımaları

Mirfatih ZEKİYEV

Çok Eski Türkler ve Onların İslamca Medeniyetleri

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara